THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 08:22

Hiệu quả từ nâng cao trách nhiệm người làm công tác trẻ em cấp xã

15/08/2022 16:27
Người làm công tác trẻ em cấp xã hiện nay phần lớn là cán bộ không chuyên trách và kiêm nhiệm không có chế độ phụ cấp dẫn đến những hạn chế về bảo vệ trẻ em. Nhằm thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động ban hành chính sách đặc thù riêng nhằm hỗ trợ cán bộ làm công tác trẻ em.
Truyền hình vì trẻ em