CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 10:55

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

07/07/2022 06:52
Hỗ trợ sinh kế cho gia đình và tạo điều kiện cho trẻ em được tiếp cận với giao dục là những giải pháp có thể giảm thiểu và phòng ngừa tình trạng lao động trẻ em trong những năm qua.
Truyền hình vì trẻ em