THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 04:00

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em vì tương lai nguồn nhân lực

03/12/2021 18:00
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH, Tổ chức Lao động quốc tế, Quĩ Nhi đồng LHQ tổ chức Hội thảo triển khai Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Truyền hình vì trẻ em