THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:11

Trên 80% người dân hài lòng về dịch vụ y tế

24/02/2023 06:40
Trên 80% người dân hài lòng về dịch vụ y tế - căn cứ để cơ sở y tế và các nhà quản lý thay đổi.
Theo VTV