Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tạo “đột phá” trong cải cách hành chính

09:41 - 06/10/2019

(Dân sinh) - Trong Quý III/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm từ 28 thủ tục hành chính xuống còn 27; trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; 100% văn bản đi, đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam (ngoài văn bản mật và văn bản đặc thù) đều được tiếp nhận và phát hành điện tử; Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã kết nối gần 100% cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến Trung ương…

Tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quý III/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên đánh giá hiệu quả của quy định thủ tục hành chính hiện hành, chủ động kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hoá thủ tục. Theo đó, 18 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ này, do vậy rút gọn từ 28 xuống còn 27 thủ tục. Ngành cũng đã hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tạo “đột phá” trong cải cách hành chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết các phản ánh, kiến nghị kịp thời; thực hiện niêm yết, công khai tất cả 27 thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời thường xuyên cập nhật, rà soát chuẩn hoá các thủ tục hành chính về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế còn hiệu lực, thủ tục hành chính mới ban hành và xoá bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, thuận tiện trong quá trình giải quyết công việc…

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tích cực đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy. Theo đó, ngay sau khi Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 2596/KH-BHXH để triển khai; Quyết định số 969/QD-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương (thay thế Quyết định số 1414.QĐ-BHXH); Công văn số 2712/BHXH-TCCB hướng dẫn thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.

Đổi mới phương thức phục vụ, chi trả

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong quý III/2019 đã tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; tiếp tục thực hiện thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua Bưu điện.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai quyết liệt trong hoạt động nghiệp vụ cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính được người dân, tổ chức đánh giá cao. 100% văn bản đi, đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam (ngoài văn bản mật và văn bản đặc thù) đều được tiếp nhận và phát hành điện tử. Giao dịch điện tử được triển khai trên tất cả các lĩnh vực: Thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội; thẻ Bảo hiểm y tế; giải quyết các chế độ; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế đã kết nối gần 100% cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến Trung ương, góp phần quản lý, giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tham mưu với Chính phủ, đồng thời triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản, kế hoạch của Ngành nhằm quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, sắp xếp tinh gọn và hiệu quả bộ máy tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam… Ngoài ra, tiếp tục rà soát và chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng công nghệ thông tin; đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị trong Ngành. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với tổ chức, doanh nghiệp, kiên quyết kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm trong việc thực hiện công vụ; thực hiện tinh giản biên chế trong toàn Ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ đề ra. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, kịp thời thông tin về những thay đổi của chính sách, biểu mẫu, hồ sơ cho doanh nghiệp và người lao động được biết trước khi áp dụng chính sách mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống chăm sóc khách hàng theo định hướng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo và chăm sóc khách hàng thông qua hệ thống trả lời tự động nhằm hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp kịp thời.

HOÀI THU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›