Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân "đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa" để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Gửi bài viết