Tổng Bí thư thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM Tổng Bí thư thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TPHCM huy động, phát huy sức mạnh toàn lực, huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực y tế, không phân biệt tư nhân hay Nhà nước, cùng nhau góp sức chống dịch.

Gửi bài viết