THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 03:37

An Giang: Chú trọng bảo vệ, chăm sóc NCC với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật

(Dân sinh) - UBND tỉnh An Giang sẽ ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người có công (NCC) với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội.

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 70% trung tâm điều dưỡng NCC; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở cai nghiện ma túy bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng; Tối thiểu 10% trung tâm điều dưỡng NCC; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện được ít nhất 50% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã; Phấn đấu 80% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội được quản lý, theo dõi sức khỏe, sức khỏe điện tử (nếu có); Có ít nhất 1 bác sĩ chuyên khoa tâm thần hoặc bác sĩ đa khoa làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; Từng bước đầu tư, nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành LĐ-TB&XH. 

Lực lượng y tế chăm sóc sức khoẻ cho NCC với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lực lượng y tế chăm sóc sức khoẻ cho NCC với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Năm 2030 phấn đấu 100% trung tâm điều dưỡng NCC, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng; Tối thiểu 30% trung tâm điều dưỡng người có công; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện được ít nhất 50% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã; 100% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử; Đầu tư, nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội. 

Để đạt được các mục tiêu, Kế hoạch đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào củng cố, hoàn thiện các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội đảm bảo hài hòa với quy hoạch tổng thể của mạng lưới cơ sở y tế; Đổi mới, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội,… 

UBND tỉnh yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ NCC với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là một bộ phận cần đặc biệt chú trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, qua đó góp phần phát triển an sinh xã hội trong tình hình mới. Đặc biệt, sẽ ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để thực hiện công tác này.

KIM ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh