Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP), các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức.

trang
63
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

08/05/2022