Theo Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 21/7/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công do ngành LĐ-TB&XH quản lý. Theo đó, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng như sau.

infographic 2

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

27/07/2022