Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định quy định về chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19.

trang
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

05/05/2022