THỨ BA, NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2022 10:25

Chính sách khoa học và công nghệ của Nhà nước

Theo Điều 6 Luật Khoa học và công nghệ 2013, Nhà nước đã thực hiện 8 chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh