THỨ HAI, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022 11:36

Đà Nẵng công khai nội dung, lộ trình Kế hoạch tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2022-2026

Theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố này vừa có Công văn về việc giao các sở, ngành, địa phương thực hiện xây dựng lộ trình tinh giản biên chế theo Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị về thực hiện công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 theo Kết luận số 40- KL/TW đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, cụ thể “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2021-2026, trong đó tập trung đánh giá thực trạng, xác định phương án tinh giản phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương; xây dựng kế hoạch và lộ trình tinh giản cụ thể cho từng năm để đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% biên chế công chức so với năm 2021.

Việc xây dựng kế hoạch và lộ trình tinh giản phải lấy ý kiến của cấp ủy và công đoàn; công khai nội dung, lộ trình Kế hoạch tinh giản đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết; đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận trong tập thể. Các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, địa phương về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; đồng thời, thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức đảm bảo phù hợp với lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 2021-2026.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đảm bảo giảm 5% biên chế công chức giai đoạn 2022-2026; rà soát, tổng hợp chỉ tiêu biên chế công chức chưa sử dụng nhưng không có giải trình phù hợp, để thu hồi kế hoạch biên chế năm 2023 theo quy định.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh