THỨ BA, NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2023 10:40

Đà Nẵng triển khai tín dụng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký công văn về việc triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.
Thành phố triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.

Thành phố triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.

Giao Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà soát nhu cầu vay vốn và xây dựng kế hoạch tín dụng hằng năm theo đúng quy định; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn hộ gia đình có học sinh, sinh viên vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm trang trải chi phí trong thời gian học tập. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn, không để xảy ra nợ quá hạn theo quy định.

UBND thành phố giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố triển khai cho vay học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố đúng quy định. Trong năm 2023, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội thành phố cân đối phân bổ từ nguồn vốn ngân sách thành phố đã ủy thác, kể cả nguồn lãi bổ sung, nguồn thu hồi quay vòng... để đáp ứng nhu cầu vay vốn theo thứ tự ưu tiên đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3410/UBND-KT ngày 4/6/2021. 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh