THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 09:40

Đến năm 2025, số hộ nghèo của Đồng Tháp còn dưới 3%

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2020 (tương đương 30,9 triệu đồng/người/năm).

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách, cơ chế giảm nghèo đặc thù áp dụng cho đối tượng nghèo trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương. 

Các dự án thành phần của Chương trình gồm:  Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (ít nhất 6.000 hộ); Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%

UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%

Theo Kế hoạch UBND tỉnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2020 (tương đương 30,9 triệu đồng/người/năm).

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2022 - 2025 gần 520 tỷ đồng. 

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo quy định. 

hông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có có trên 43.000 hộ nghèo (chiếm gần 10%) và hơn 22.000 hộ cận nghèo (chiếm trên 5%). Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,86%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4,98%.

Dự kiến hộ nghèo theo chuẩn mới Nghị định 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022 - 2025 thì năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 6,06%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,48%.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh