Căn cứ Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (sửa đổi 2014) và khoản 2 Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định các đối tượng chịu thuế tiêu đặc biệt như sau (Lưu ý, hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải là các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộ linh kiện để lắp ráp các hàng hóa này).

Em 

trang
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

19/05/2022