Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được hướng dẫn tại Công văn 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành.

trang
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

02/04/2022