Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hỗ trợ người lao động (NLĐ) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng như sau.

Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

22/09/2022