Không ít người lao động chưa phân biệt được 2 loại lương: Lương tối thiểu và lương cơ sở. Dưới đây là các tiêu chí phân biệt lương tối thiểu và lương cơ sở.

Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về khái niệm lương cơ bản. Lương cơ bản thường được nêu tại các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Thông thường lương tối thiểu vùng cũng được xem là lương cơ bản. Tuy nhiên, theo Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, trong một số trường hợp, mức lương cơ bản có thể cao hơn mức lương tối thiểu vùng, đơn cử:

- Theo thỏa thuận

- Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định của pháp luật, mức lương cơ bản phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Tiêu chí phân biệt lương tối thiểu và lương cơ sở:

   

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

  

   

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

08/05/2022