Theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022 được thực hiện cụ thể như sau.

Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

15/05/2022