Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) được chuẩn bị kỹ lưỡng

(Dân sinh) - Chiều nay (21/5), theo chương trình kỳ họp Quốc hội, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
Những mốc quan trọng chuẩn bị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Quốc hội.

Những mốc quan trọng chuẩn bị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - Ảnh 2.

Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành đánh giá tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Những mốc quan trọng chuẩn bị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - Ảnh 3.

Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các công việc theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau:

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và họp để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung lớn của dự thảo Luật.

- Tiến hành nghiên cứu soạn thảo dự thảo, các tài liệu và tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia ILO, các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Những mốc quan trọng chuẩn bị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - Ảnh 4.

Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến nhân dân

47 lượt ý kiến góp ý bằng văn bản: Đến nay, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được 47 lượt ý kiến góp ý bằng văn bản, gồm: Bộ, ngành (6); Ủy ban nhân dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (10); Hiệp hội xuất khẩu lao động; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (28), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Đến thời điểm này, các tài liệu trong hồ sơ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) đã được hoàn thành trên cơ sở tiếp thu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thảo luận của các thành viên Chính phủ, thẩm định của Bộ Tư pháp và góp ý của các cơ quan, tổ chức. Các tài liệu đã đầy đủ theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi rà soát chỉnh sửa, dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) gồm 8 chương và 79 Điều: Giảm 1 điều so với hiện hành; bãi bỏ 7 Điều, bổ sung mới 8 Điều và sửa đổi, bổ sung khoảng 70 điều trong tất cả các chương.

Những mốc quan trọng chuẩn bị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - Ảnh 5.

Những mốc quan trọng chuẩn bị xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) - Ảnh 6.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Phiên họp toàn thể Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

 - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thông suốt và đồng bộ cho hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó có hành lang pháp lý quy định về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chặt chẽ, mang tính chất đặc thù.

- Tiếp tục cải cách cách thủ tục hành chính, mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh; loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp hoặc gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp; bổ sung các quy định cụ thể, rõ rành, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Bảo đảm tương thích giữa pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với các luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan của các nước tiếp nhận lao động, các công ước quốc tế có liên quan đến lao động di cư.

HOÀNG TÙNG TK