Theo Công văn 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau.

2000px

Tác giả: Đồ hoạ TRẦN HUYỀN

05/05/2022