Theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, thủ tục báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là dịch vụ công mức độ 4 và được hướng dẫn như sau.

Thủ tục báo tăng/giảm, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) áp dụng với các trường hợp:

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

23/03/2022