Theo điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước công dân 2014, trong trường hợp thông tin trên thẻ CCCD bị sai, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại CCCD. Căn cứ Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, thủ tục đổi, cấp lại CCCD gắn chip được thực hiện như sau.

trang
2000px (2)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

16/05/2022