THỨ BẨY, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2023 01:07

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ Tết Âm lịch 2023

Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết thì lương làm thêm giờ sẽ được tính căn cứ theo Điều 98, Bộ luật Lao động 2019 như sau.

Số ngày nghỉ Tết Âm lịch 2023

Theo quy định điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, dịp Tết Âm lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày. 

- Đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước

Thực hiện Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 1/12/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  đã ban hành Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 7/12/2022 về việc nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 Dương lịch (tức là ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức là ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) trong cơ quan nhà nước sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 2023 là 7 ngày.

- Đối với người lao động

Đối với người lao động không thuộc công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch năm 2023 như sau: Lựa chọn 1 ngày cuối năm Nhâm Dần và 4 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 2 ngày cuối năm Nhâm Dần và 3 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 3 ngày cuối năm Nhâm Dần và 2 ngày đầu năm Quý Mão

Tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel 24/24 kể ngày lễ, tết của Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel 24/24 kể ngày lễ, tết của Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Người lao động nhận lương đi làm Tết Âm lịch 2023

Theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương khi nghỉ Tết Âm lịch.

Trường hợp người lao động đi làm trong Tết Âm lịch 2023 thì sẽ được hưởng lương làm thêm giờ theo Điều 55 và Điều 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. (Nghị định 145/2020/NĐ-CP) như sau:

* Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày dịp Tết Âm lịch 2023:

- Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm.

Trong đó:

+ Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ.

(Không bao gồm:

++ Tiền lương làm thêm giờ;

++ Tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm;

++ Tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; 

++ Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019;

++ Tiền thưởng sáng kiến;

++ Tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; 

++ Hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) 

Chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, 1 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

+ Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Vui chơi giải trí thể thao Hà Nội

Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Vui chơi giải trí thể thao Hà Nội

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x  Mức ít nhất 300% x Số sản phẩm làm thêm.

Trong đó:

Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

- Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

* Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm Tết Âm lịch 2023:

- Lương làm thêm giờ ngày lễ, tết sẽ có sự phân biệt giữa giờ làm ban ngày và giờ làm ban đêm.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ tết được hưởng lương cao hơn

Cụ thể:

+ Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% (chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) đối với người lao động hưởng lương ngày.

+ Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

+ Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết.

* Công thức tính lương làm thêm giờ đối với ngày lễ, tết.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 55, Nghị Định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết được tính như sau:

- Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ ngày lễ tết = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm X Số giờ làm thêm.

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương SP của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương SP x Số SP làm thêm.

* Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ tết

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 57, Nghị Định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

   - Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm =Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 300% +Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương X Số giờ làm thêm vào ban đêm

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ tết được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương X Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Có thể thấy, lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ tết là rất cao so với lương của ngày làm việc thông thường.

Như vậy, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày theo các điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

BẢO NGỌC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh