THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 04:13

Phát triển du lịch gắn với làng nghề

06/01/2023 06:22
Cả nước hiện có 5.400 làng nghề, trong đó có khoảng 2.000 làng nghề truyền thống. Việt Nam với lợi thế văn hóa, lịch sử và sản phẩm rất thuận tiện để xây dựng các chương trình du lịch kết hợp. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp, đưa du khách tới thăm quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng của địa phương. Nhưng năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập và mở cửa, đây là tiền đề, cơ hội tốt để các làng nghề đi lên cùng sự phát triển của ngành du lịch.
Theo VTV