Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở, viên chức thư viện, viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin sẽ không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

infographic 2 (3)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

10/08/2022