Tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2020

11:52 - 24/01/2020

(Dân sinh) - Nhằm triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế của tỉnh, tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2020.

Kế hoạch hội nhập quốc tế được triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quảng bá hình ảnh, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng trong khu vực và trên thế giới.

Quán triệt đầy đủ và sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương về quan điểm, mục tiêu, các hoạt động của chương trình hành động về hội nhập quốc tế của tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể để phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình hành động về hội nhập quốc tế của tỉnh.

Tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2020 - Ảnh 1.

Tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2020

Triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế của tỉnh, tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Nội dung kế hoạch hội nhập quốc tế tập trung vào việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; Hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, môi trường, an sinh xã hội và các lĩnh vực khác.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa các cơ quan Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế.

Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung của Kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hội nhập quốc tế tỉnh ái năm 2020.

Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

Sở Ngoại vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2020.

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›